System InAudiumTv powstał w celu zautomatyzowania procesu prognozowania oglądalności bloków reklamowych w telewizji. Dokładna prognoza oglądalności jest ważna dla funkcjonowania anten telewizyjnych, ponieważ na jej podstawie wyceniany jest sprzedawany przez telewizję czas reklamowy.

Obecnie prognozy oglądalności są wykonywane ręcznie przez ekspertów. Jednakże ręczne przetworzenie bardzo dużych ilości danych nie jest możliwe, zatem duża ich część nie jest wykorzystywana podczas tworzenia prognozy ręcznej. Dzięki użyciu modeli uczenia maszynowego w InAudiumTV potencjał w szystkichzbieranych danych jest w pełni wykorzystywany, a proces prognozowania w pełni zautomatyzowany.


Pobierz całość w formacie PDF
Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Togetherdata Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-411, ul. Wioślarska 8.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@togetherdata.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. lit c Rozporządzenia 2016/679;
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej.
  • w celu kierowania do Pani/ Pana przez administratora treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679)
  • w celu zbierania Pani/Pana danych dla potrzeby nawiązania współpracy ze współpracownikiem w procesie rekrutacyjnym.
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  • podmiotom świadczącym na rzecz administratora Usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe,
  • operatorom pocztowym i kurierom,
  • bankom w zakresie realizacji płatności.
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania współpracy, w tym przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów poszukiwania współpracowników prowadzonych przez Administratora, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od dnia przekazania danych osobowych Administratorowi.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 3 c) i d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu zawarcia i wykonania Umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne.

Kontakt dla mediów:

office@togetherdata.com