Wprowadzenie:

Ochrona danych osobowych ma kluczowe znaczenie dla TogetherData Sp. z o.o. (dalej TogetherData), która szanuje prywatność swoich pracowników, współpracowników, oraz klientów a  także wszystkich osób, których dane przetwarza w toku swojej działalności.

Wykonując usługi dla swoich Klientów oraz projektując procesy biznesowe przez cały okres ich funkcjonowania TogetherData uwzględnia konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach tych procesów.
Taka postawa ma źródło w przekonaniu, że w dobie społeczeństwa informacyjnego ochrona danych osobowych ma podstawowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności, płynności finansowej, zyskowności, zgodności z przepisami prawa i wizerunku TogetherData.

TogetherData dokłada wszelkich starań, aby działalność TogetherData była zgodna z prawem oraz z najlepszymi rynkowymi standardami w zakresie ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności została stworzona w celu lepszego zrozumienia przez naszych Klientów w jaki sposób informacje na ich temat są przetwarzane przez TogetherData.
Polityka zawiera podstawowe zasady ochrony prywatności stosowane przez TogetherData, które firma uważa za szczególnie ważne dla jej Klientów.
W przypadku jeżeli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności i / lub innymi warunkami określonymi w Polityce prosimy o nie podawanie danych osobowych firmie TogetherData.
TogetherData zastrzega sobie prawo do nie dostarczania pewnych informacji, produktów lub usług, jeśli Klient zdecyduje się nie podawać wymaganych danych osobowych.

Polityka zawiera ogólne zasady prywatności TogetherData dotyczące przetwarzania danych osobowych dostarczanych przez Klientów lub inne osoby, informacje dotyczące przetwarzania informacji w wersji elektronicznej o użytkownikach w związku z działaniami opartymi na działalności biznesowej firmy oraz dane kontaktowe dotyczące różnego rodzaju zapytań i wniosków związanych z przetwarzaniem danych przez firmę TogetherData.

Polityka prywatności może być w dowolnym czasie zmieniona w celu uzyskania zgodności z obowiązującymi przepisami dlatego proponujemy zapoznanie się z niniejszą Politykę Prywatności w każdym przypadku gdy osoba zamierza udostępnić TogetherData swoje dane osobowe.

 

 

Ogólne zasady ochrony:

Dane osobowe i Administrator Danych Osobowych

Dane osobowe obejmują wszystkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio można odnieść się do danej osoby fizycznej np. imię i nazwisko, adres IP komputer, adres e-mail i numer telefonu.
Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna przetwarzająca dane osobowe, która decyduje o celu i sposobie przetwarzania jego danych.

TogetherData jest Administratorem Danych Osobowych dostarczanych przez osoby prywatne za pośrednictwem strony internetowej www.togetherdata.com.

TogetherData jest Administratorem Danych Osobowych udostępnianych przez stronę internetową pod adresem www.togetherdata.com, które są publikowane i utrzymywane przez TogetherData.

Gromadzenie danych osobowych przez TogetherData

Dane osobowe, dla których TogetherData jest Administratorem mogą być dostarczane przez użytkownika w następujących sytuacjach:

Jeżeli osoba jest Klientem może być zobowiązana do podania TogetherData swoich danych osobowych oraz firmowych takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail w celu uzyskania dostępu do informacji oraz usług i korzystania z nich.

W ramach działań sprzedażowych, marketingowych, eventowych TogetherData może gromadzić i przechowywać dane w celach kontaktowych.

Osoba może przekazać dane osobowe w momencie przesyłania zapytań do TogetherData dotyczących informacji, usług lub w związku z niniejszą Polityką prywatności.

Gromadzenie danych osobowych przez TogetherData opiera się na uzasadnionym interesie Administratora Danych Osobowych oraz na realizacji umowy, której stronami jest osoba prywatna oraz TogetherData.

 

Wykorzystanie danych osobowych:

TogetherData zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe, które przekazywane są przez osoby prywatne oraz przetwarzać je zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe przekazywane firmie TogetherData mogą być wykorzystywane do następujących celów: dostarczenia żądanej informacji, oferty lub usługi, zarządzania obowiązkami i prawami TogetherData wobec danej osoby, umożliwienia dostępu do informacji na temat produktów i usług oraz każdego innego celu, na który wyraziła zgodę osoba lub który jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w dodatkowych określonych celach lub w inny sposób w związku z udostępnieniem TogetherData danych osobowych. Dane osobowe mogą być łączone z innymi informacjami zebranymi od danej osoby lub stron trzecich w powyższych celach.

 

Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych

TogetherData może w wyniku umowy o świadczenie usług ze stronami trzecimi przekazywać dane osobowe również stronom trzecim, które przetwarzają dane osobowe w imieniu TogetherData. Taka umowa o świadczenie usług obejmuje obowiązki stron trzecich w zakresie przetwarzania danych wyłącznie zgodnie z instrukcjami firmy TogetherData i podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek celów opisanych w niniejszym dokumencie dane osobowe mogą zostać przekazane partnerom biznesowym firmy TogetherData w obrębie EOG.

 

Zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku wymogów prawnych lub jeżeli TogetherData uzna to za stosowne, TogettherData może poprosić osobę o jej zgodę, zanim zostaną przetworzone jej dane osobowe. Zgoda może być uzyskana poprzez akceptację przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
W przypadku braku akceptacji zapisów niniejszej Polityki prywatności TogetherData prosi o nie podawanie swoich danych osobowych.
TogetherData zastrzega sobie prawo do niedostarczania pewnych informacji lub usług, jeśli nie zostaną podane wymagane dane osobowe.

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik jest w każdej chwili uprawniony do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez TogetherData. W takim przypadku TogetherData nie będzie przetwarzał danych osobowych osoby w oparciu o zgodę.

Użytkownik ma prawo zażądać, aby TogetherData nie przetwarzało jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Dane kontaktowe do wycofania zgody i / lub żądania, aby firma TogetherData nie przetwarzała danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego zostały określone w dalszej części Polityki.

 

Prawo do informacji i poprawiania danych osobowych

TogetherDta podejmie odpowiednie kroki w celu naprawy niepoprawnych danych osobowych, zablokowania lub usunięcia ich bez zbędnej zwłoki. Użytkownik posiada prawo do skontaktowania się z firmą TogetherData w celu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych lub skorzystania z prawa do przenoszenia jego danych.

W zakresie wymaganym przez prawo, użytkownik zostanie poinformowany o przetwarzaniu jego danych osobowych przez TogetherData w związku z początkowym pobraniem ich lub rejestracją jego danych osobowych.

Użytkownik może poprosić o kopię danych osobowych przechowywanych przez TogetherData. Informacje te będą zawierały następuję dane: jakie dane osobowe były przetwarzane przez firmę TogetherData na temat użytkownika, celu ich przetwarzania oraz komu były one ujawnione.

 

Niszczenie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe, które są przechowywane przez TogetherData są przechowywane tylko tak długo, jak jest to wymagane i proporcjonalnie do celu ich przetwarzania dla którego zostały zgromadzone. Dane mogą być przechowywania przez dłuższy czas ze względu na wymogi prawne, np. do celów rachunkowych.

 

Bezpieczeństwo

TogetherData podejmuje działania związane z utrzymaniem możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych i zapobieganiem nieuprawnionemu dostępowi do nich poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
Środki bezpieczeństwa obejmują zabezpieczenie dostępu pod względem technicznym i organizacyjnym np. poprzez ograniczenie liczby osób mających dostęp do danych osobowych w ramach TogetherData.

Pracownicy TogetherData są zobligowani do przestrzegania wewnętrznych standardów bezpieczeństwa. W przypadku współpracy z zewnętrznymi podwykonawcami są oni zobowiązani umową do przestrzegania niniejszej Polityki prywatności i podlegają podobnym ograniczeniom, jak pracownicy TogetherData.

 

 

Pliki Cookies

Zadaniem pliku cookie jest poprawa czytelności i możliwości wyszukiwania informacji w serwisie interentowym.

  1. Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz swój unikalny numer.
  2. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:

    • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
    • Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
    • Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
    • Zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu
  3. Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to aplikacje tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mają możliwość dokonania zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

W przypadku jeżeli użytkownik nie akceptuje faktu, że jego komputer odbiera i przechowuje pliki cookie, może on zmienić ustawienia zabezpieczeń w swojej przeglądarce internetowej.
Należy jednak pamiętać, że niektóre części strony internetowej mogą być w pełni wykorzystywane tylko wtedy, gdy przeglądarka zezwala na użycie plików cookie.

Więcej na temat zapisów Polityki Cookies znajduje się na stronie internetowej TogetherData w zakładce polityka plików cookies.

 

Rezygnacja

W dowolnym momencie Użytkownik może zablokować dalsze działania związane ze zbieraniem informacji opartych na plikach Cookie przez przesłanie rezygnacji na adres iod@togetherdata.com.

Ponadto Użytkownik może samodzielnie uniemożliwić instalowanie plików cookie z dowolnej strony www na swoim komputerze, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich wyłączenia, należy zapoznać się z sekcją pomocy przeglądarki.

Jeśli plik cookie zostanie usunięty przez użytkownika, wszystkie dane profilu zostaną usunięte.

 

 

Zasady prywatności oparte na świadczonych usługach dla klientów

Wprowadzenie

TogetherData może przetwarzać informacje na temat Użytkowników, którzy odwiedzają strony należące do Klientów, z którymi firma TogettherData zawarła umowę na prace analityczne Big Data, przeprowadzenie kampanii marketingowych oraz poszukiwaniu w Internecie informacji o wybranej grupie osób lub firm.

TogetherData wykorzystuje pliki cookie m.in. w celu:

    • Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
    • Korzystania z rozwiązań TGD Audience które pomagają naszym klientom biznesowym personalizować i poprawiać działanie ich witryn internetowych, aplikacji i treści marketingowych
    • Identyfikacji użytkowników w witrynach internetowych dzięki czemu firma może świadczyć użytkownikom swoje usługi
    • Gromadzenia informacji na temat potencjalnych zainteresowań użytkowników w celu dostarczania im bardziej adekwatnych reklam i treści na stronach internetowych i w innych aplikacjach

Analiza plików cookies wykonywana jest poprzez wykorzystywanie narzędzi SW Google Analytics oraz TGD Audience. W celu dopasowania np. oferty do potrzeb klientów oraz ich przeanalizowania wykorzystywane jest między innymi narzędzie analityczne Google Analytics, oferowanej przez firmę Google LLC.

 

Wykorzystanie zebranych danych

TogetherData użyje danych Użytkownika w celu lepszego ukierunkowania reklam w imieniu jej Klientów, dostarczenia im zagregowanej sprawozdawczości oraz ulepszenia firmowych systemów reklamowych oraz oferowanych produktów.
Dane mogą być łączone z innymi anonimowymi informacjami zebranymi z innych źródeł, dzięki czemu TogettherData może podwyższyć poziom obsługi użytkowników wraz z ofertami, które mogą być dla ich interesujące.

 

Dane kontaktowe do zapytań i wniosków:

W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych wcześniej do TogetherData, złożenia wniosku o nie przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celach marketingu bezpośredniego, poprawienia danych osobowych, żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ogólnych zapytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania danych przez TogetherData, prosimy wysłać wiadomość e-mail na następujący adres: iod@togetherdata.com.

Prosimy o podanie odpowiedniej informacji w wiadomości e-mail, tak aby firma TogetherData mogła przetworzyć prośbę lub odpowiedzieć na zapytanie Użytkownika. Użytkownik posiada prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych, jeżeli uważa, że TogetherData nie przestrzega praw dotyczących prywatności danych.